Friday, 28 November 2014
Ithaca, NY Weather
Last Update: 6:55pm Nov 28, 2014 MST
TodayTomorrowSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
Slight Chance Snow Showers, Probability Of Precipitation: 30%Chance Rain/Snow, Probability Of Precipitation: 30%Chance Rain Showers, Probability Of Precipitation: 40%Chance Rain Showers, Probability Of Precipitation: 30%Chance Snow Showers, Probability Of Precipitation: 40%Chance Rain/Snow, Probability Of Precipitation: 40%Slight Chance Snow Showers, Probability Of Precipitation: 20%
Slight Chance Snow Showers
Hi 26°F
Lo 14°F
Chance Rain/Snow
Hi 32°F
Lo 32°F
Chance Rain Showers
Hi 49°F
Lo 37°F
Chance Rain Showers
Hi 42°F
Lo 20°F
Chance Snow Showers
Hi 30°F
Lo 28°F
Chance Rain/Snow
Hi 40°F
Lo 28°F
Slight Chance Snow Showers
Hi 37°F
Lo 27°F